Referenčni projekti

Ekoremediacijski ukrepi infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Brežice

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2013–2017
Vsak poseg v naravo zaradi različnih potreb človeka spremeni naravno ravnovesje in spreminja karakteristike nekaterih ekosistemov, lahko jih poslabša ali celo poruši. Eden takšnih posegov velikih razsežnosti je postavitev hidroelektrarn (HE).
Ekoremediacijski ukrepi infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Brežice

Podjetje Limnos d.o.o. je bilo leta 2013 povabljeno k sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Brežice na področju ureditev z ekoremediacijami. Glavni cilj Elaborata ekoremediacijskih ureditev je bil prikaz in lociranje ekoremediacijskih ureditev, ki so primerne za območje HE Brežice in katerih implementacija bo znatno prispevala k ublažitvi vplivov HE na okolje.

Zaradi potreb HE na območju Brežic, je porušena naravna dinamika reke Save in obvodnega prostora. Pri urejanju območja je zaradi zagotavljanja varnosti največji poudarek na zaščitni funkciji, zaradi česar so ostale funkcije omejene. Vključevanje ERM ureditev je zato pomembno iz vidika ublaževanja posledic antropogenih sprememb in pomoči pri ponovni vzpostavitvi naravnega ravnovesja. Smotrno izbrane in locirane ERM ureditve prispevajo k trajnostni ureditvi območja. Ureditve obsegajo od plitvin s trstišči, gnezdilnih sten za vodomce, plavajočih in čistilnih otokov, vegetacijskih pasov, nadomestnih habitatov, drenažnih kanalov, itd. Po končani izdelavi projektne dokumentacije, smo v podjetju tudi izvajali nadzor naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice.