Rastlinski plavajoči otoki

RPO

Plavajoči otoki so večnamenski element stoječih voda

Umetni plavajoči otoki, zasajeni z močvirskimi rastlinami, so vedno pogosteje uporabljan način za čiščenje vode in oživljanje vodnih teles. Vodo čistijo tako, da iz nje odvzemajo snovi, ki so prisotne v prevelikih količinah. Oživijo pa jo s tem, da v vodno okolje vnesejo dodatno strukturo, ki omogoči bivanje oz. ustvari habitat različnim organizmom, od rastlin, mikroorganizmov, nevretenčarjev do rib in ptic.

Cilji:

  • povečati delež brežin in biodiverzitete,
  • odstranjevati hranila iz proste vodne površine,
  • izboljšati kisikove razmere na območju otoka,
  • ustvariti nov habitat za vodne živali in ptice,
  • popestriti izgled vodnega telesa.

Zvišanje kakovosti vode

Izboljšano kemijsko in ekološko stanje voda.

Preprečevanje evtrofikacije

Zmanjšanje onesnaženosti vode s hranili iz razpršenih virov onesnaženja.

Ekonomske koristi

Vzpostavitev pogojev za gospodarski razvoj področja (npr. vodni turizem).

Povečana biološka raznovrstnost

Ponovna vzpostavitev ekosistemskih storitev povečuje biološko raznovrstnost.