Celovito upravljanje z vodo v urbani in kulturni krajini

Upravljanje vodnih virov je potrebno prilagoditi naravnemu ravnovesju vodnih ekosistemov.

Oblikujemo rešitve, ki so sonaravno načrtovane in popravljajo ali obnavljajo učinke dobro delujočega kroženja vode v (zdravi) krajini.

Najpomembnejša takšna učinka sta zadrževanje vode v krajini in njeno počasnejše odtekanje – blaženje vodnega režima. Drug koristen učinek vodnih ekosistemov v nespremenjeni/naravni krajini je večja samočistilna sposobnost. 

Naravni zeleni sistemi s svojimi večfunkcijskimi storitvami so vedno pogosteje uporabljeni način za zaščito okolja in vodnih virov ter oživljanje vodnih teles. Posnemajo naravo in v vodno okolje uvajajo dobrodejne procese in okoliščine, ki se dogajajo in so prisotni v naravi, npr. v močvirjih. 

Poleg opravljanja osnovne funkcije takšne rešitve prispevajo k večji mozaičnosti krajine. Obnavljanje in ustvarjanje vodnih habitatov je zelo smiselno, saj so dandanes prav ti najbolj izpostavljeni uničevanju, na vodo vezane vrste pa izumiranju.

S temi rešitvami pripomoremo tudi k blaženju pričakovanih intenzivnih vremenskih dogodkov ob podnebnih spremembah.

Cilji:

  • blažitev padavinskih viškov
  • čiščenje vode
  • ponovna uporaba vode in zmanjšanje porabe pitne vode
  • povečanje biotske pestrosti v krajini oziroma urbanih okoljih
  • izboljšanje kvalitete življenjskega okolja

 

Zvišanje kakovosti vode

Izboljšano kemijsko in ekološko stanje voda.

Preprečevanje evtrofikacije

Zmanjšanje onesnaženosti vode s hranili iz razpršenih virov onesnaženja.

Ekonomske koristi

Vzpostavitev pogojev za gospodarski razvoj področja (npr. vodni turizem).

Povečana biološka raznovrstnost

Ponovna vzpostavitev ekosistemskih storitev povečuje biološko raznovrstnost.