Upravljanje vodnih virov je potrebno prilagoditi naravnemu ravnovesju vodnih ekosistemov.

Možnosti rabe vodnih virov so namreč tesno povezane s kvaliteto vode. Pri gospodarjenju z vodo se križajo različni interesi – mestna raba prostora, kmetijstvo, promet in neurejeno oz. neizgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Vse te dejavnosti slabo vplivajo na kvaliteto vode. Večnamensko rabo, predvsem stoječih vodih teles, lahko zagotovimo le s preventivnimi ukrepi na prispevnih območjih, s katerimi nadzorujemo bilanco hranilnih snovi (omejujemo evtrofikacijo), preprečujemo zasipanje in nalaganje usedlin, preprečujemo kontaminacijo vodnih teles s strupenimi snovmi ter ohranjanjamo naravno ravnovesje jezerskih in objezerskih ekosistemov.

Naše storitve so lahko celostne ali posamezne, po potrebi naročnika:
  program upravljanja in zaščite akumulacij jezer, itd.,
  revitalizacije vodotokov,
  določitev ekološko sprejemljivega pretoka,
  ukrepi za mitigiranje suš in poplav,
  so-naravni ukrepi zadrževanja vode,
  identifikacija onesnaževalcev in kvantifikacija obremenitev,
  določitev ekološkega stanja,

  določitev večnamenske rabe stoječega vodnega telesa,
  izdelava strokovnih podlag za preventivne in sanacijske ukrepe (npr. preprečevanje evtrofikacije),
  ekološka in ekonomska ocena predlaganih ukrepov,
  izdelava projektne dokumentacije,
  nadzor nad gradnjo in izvedbo ukrepov,
  predlogi za gospodarjenje stoječih voda in ekoremediacije brežin,
  program monitoringa.

Zvišanje kakovosti vode
Izboljšano kemijsko in ekološko stanje voda.
Preprečevanje evtrofikacije
Zmanjšanje onesnaženosti vode s hranili iz razpršenih virov onesnaženja.
Ekonomske koristi
Vzpostavitev pogojev za gospodarski razvoj področja (npr. vodni turizem).
Povečana biološka raznovrstnost
Ponovna vzpostavitev ekosistemskih storitev povečuje biološko raznovrstnost.