Jezera in akumulacije

Upravljanje vodnih virov je potrebno prilagoditi naravnemu ravnovesju vodnih ekosistemov.

Možnosti rabe vodnih virov so namreč tesno povezane s kvaliteto vode. Pri gospodarjenju z vodo se križajo različni interesi – mestna raba prostora, kmetijstvo, promet in neurejeno oz. neizgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Vse te dejavnosti slabo vplivajo na kvaliteto vode. Večnamensko rabo, predvsem stoječih vodih teles, lahko zagotovimo le s preventivnimi ukrepi na prispevnih območjih, s katerimi nadzorujemo bilanco hranilnih snovi (omejujemo evtrofikacijo), preprečujemo zasipanje in nalaganje usedlin, preprečujemo kontaminacijo vodnih teles s strupenimi snovmi ter ohranjanjamo naravno ravnovesje jezerskih in objezerskih ekosistemov.

Naše storitve so lahko celostne ali posamezne, po potrebi naročnika:

 • program upravljanja in zaščite akumulacij jezer, itd.,
 • revitalizacije vodotokov,
 • določitev ekološko sprejemljivega pretoka,
 • ukrepi za mitigiranje suš in poplav,
 • so-naravni ukrepi zadrževanja vode,
 • identifikacija onesnaževalcev in kvantifikacija obremenitev,
 • določitev ekološkega stanja,
 • določitev večnamenske rabe stoječega vodnega telesa,
 • izdelava strokovnih podlag za preventivne in sanacijske ukrepe (npr. preprečevanje evtrofikacije),
 • ekološka in ekonomska ocena predlaganih ukrepov,
 • izdelava projektne dokumentacije,
 • nadzor nad gradnjo in izvedbo ukrepov,
 • predlogi za gospodarjenje stoječih voda in ekoremediacije brežin,
 • program monitoringa.
Shema ekoremediacija

Zvišanje kakovosti vode

Izboljšano kemijsko in ekološko stanje voda.

Preprečevanje evtrofikacije

Zmanjšanje onesnaženosti vode s hranili iz razpršenih virov onesnaženja.

Ekonomske koristi

Vzpostavitev pogojev za gospodarski razvoj področja (npr. vodni turizem).

Povečana biološka raznovrstnost

Ponovna vzpostavitev ekosistemskih storitev povečuje biološko raznovrstnost.