Referenčni projekti

Dolgoročni program zaščite akumulacij HE Krško, Brežice in Mokrice z uporabo ekoremediacij

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2016–2017
Program obravnava pregled stanja kvalitete savske vode v akumulacijah na spodnji Savi in identifikacijo točkovnih in netočkovnih virov obremenitev oziroma onesnaženja, ki vplivajo na povečanje evtrofnosti vodnega telesa.
Dolgoročni program zaščite akumulacij HE Krško, Brežice in Mokrice z uporabo ekoremediacij

Evtrofnost vodnega telesa se kaže v povečani vsebnosti rastlinskih hranil, kot tudi organskih obremenitev, kar vodi v povečan razvoj zelenih rastlin in posledično niz drugih neželenih pojavov v akumulaciji. Narejen je geografski pregled območja programa z vidika fizičnogeografskih dejavnikov in antropogenih vplivov. Obremenitve so identificirane in kvantificirane po prispevnih območjih akumulacij, znotraj tega po vplivnih območjih. V nadaljevanju je podan pregled že obstoječih ukrepov in načrtovane namenske rabe akumulacij ob upoštevanju vodne zakonodaje ter predlagan nabor idejnih ERM rešitev za zmanjšanje obremenjevanja vodnih teles oz. takojšnje ukrepanje ob pojavu cvetenja alg. Konkretno so podani predlogi idejnih rešitev na izbranih lokacijah, ki se jih lahko posploši tudi na ostale primerne lokacije.

Na koncu je podana ocena zmanjšanja evtrofikacije v akumulacijah na spodnji Savi v primeru implementacije predlaganih ERM ukrepov.