Limnotop® – Sonaravna sanacija deponij komunalnih odpadkov

Limnotop® je sistem za čiščenje izcednih voda in obnovo ter zaščito degradiranih tal.

Uporablja se predvsem na območju deponije komunalnih odpadkov kot kombinacijo rastlinske čistilne naprave in evapotranspiracijskega filtra. Izcedna voda se očisti s pomočjo rastlinske čistilne naprave in na vegetativnem prekritju odlagališča. Takšna kombinacija pospeši procese razgradnje in stabilizacijo odloženih odpadkov ter s tem omogoči hitrejšo spremembo namembnosti odlagališča.

Metoda je stroškovno ugodna ter krajinsko in ekosistemsko prijazna okolju. Načrtna izbira lesnih vrst, načina njihove zasaditve in vzdrževanja nasada omogoča dolgoročen pridelek lesne biomase.

Naše storitve so lahko celostne ali posamezne, po potrebi naročnika:

  • ocena stanja na terenu,
  • izdelava strokovnih podlag za sanacijo,
  • izdelava idejne rešitve,
  • izdelava projektne dokumentacije za sistem Limnotop®,
  • gosta zasaditev dreves na površini odlagališča (evapotranspiracijski filter),
  • načrtovanje namakalnega sistema za vzpostavitev zaključenega krogotoka vode v okviru odlagališča,
  • nadzor nad gradnjo in optimizacija delovanja,
  • izobraževanje zaposlenega osebja,
  • izdelava obratovalnega poslovnika ter navodil za vzdrževanje.

Ugodna rešitev

Cenovno ugodnejša rešitev čiščenja izcedne vode v primerjavi z drugimi rešitvami.

Privlačen izgled

Vzpostavitev zelene površine in habitatov na degradiranem področju.

Hitrejša razgradnja

Sistem omogoča hitrejšo razgradnjo organskega dela odpadkov.

Dodana vrednost

Možnost izrabe nastale lesne biomase za kurivo.