Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

Ukrepi v kmetijstvu
Trajanje projekta: 11/2019–12/2022
Vodja projekta: LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Aktualno

Do sedaj smo uspeli umestiti 4 od 5 grajenih ekosistemov, od katerih imajo vsak svoj namen.

ZGORAJ levo – fotografija prikazuje umeščen grajeni ekosistem, ki smo ga realizirali pozno jeseni, v novembru 2020. Prikazuje umestitev začasnega grajenega ekosistema v obstoječi melioracijski jarek. Odtok iz kmetijskih površin speljemo v manjši zadrževalnik (sedimentacijski bazen), sledi dvo-višinski jarek in naposled čistilni del celotnega sistema. Voda umirjeno teče skozi so-naravni sistem. Ob sodelovanju mikroorganizmov in močvirskih rastlin tako izboljšamo stanje vodnega telesa dolvodno ter tudi preprečimo nadaljnje linijsko onesnaženje. Monitoring ukrepa bo naslednje leto pokazal učinkovitost delovanja tega grajenega ekosistema. Na tej lokaciji so umeščene tudi sonde, ki bodo merile nivo vode v okoliškem zemljišču ter njen vpliv na poljščine.

ZGORAJ desno – fotografija prikazuje umeščen grajeni ekosistem, ki smo ga realizirali že spomladi. Gre za umestitev začasnega grajenega ekosistema v obstoječi melioracijski jarek. Odtok iz kmetijskih in drugih površin speljemo v filter, kjer umirjeno teče skozi so-naravni sistem ozelenel z navadnim trstom (Phragmites australis). Ob sodelovanju mikroorganizmov in močvirskih rastlin tako izboljšamo stanje vodnega telesa dolvodno ter tudi preprečimo nadaljnje linijsko onesnaženje. Monitoring ukrepa bo naslednje leto pokazal učinkovitost delovanja tega grajenega ekosistema. Na tej lokaciji so umeščene tudi sonde, ki bodo merile nivo vode v okoliškem zemljišču ter njen vpliv na poljščine.

SPODAJ levo – fotografija prikazuje manjšo pufersko cono, ki ščiti vodotok ob njem. Analiza rastlin bo v naslednjem letu pokazala učinkovitost sistema.

SPODAJ desno – fotografija prikazuje umeščen ekosistem v jarek, kamor se steka padavinski odtok z dvorišča gospodarskega poslopja (hlev). V jarek je umeščena greda s kapaciteto 25 PE in predstavlja celovit sonaravni sistem za zmanjšanje onesnažene površinske vode in zaščito vodnih virov (ki sprejemajo vodo iz kanala). Monitoring ukrepa bo naslednje leto pokazal učinkovitost delovanja tega grajenega ekosistema.

Opis:
Pred vstopom v čistilno gredo se padavinske vode najprej zberejo v sedimentacijskem bazenu, ki služi za usedanje grobih delcev. Iz sedimentacijskega bazena gre voda v čistilno gredo, ki ima funkcijo filtriranja in čiščenja. Glavni nosilci čiščenja v čistilni gredi so poleg substrata in rastlin mikroorganizmi, ki prispevajo največji del (80-85%) čiščenja v sistemu. V gredi je nameščen medij, ki ga običajno sestavljajo različne frakcije (granulacije) pranega drobljenca ali rečnega prodca vse do debeline 32 mm, v katerem je zasajen navadni trst (Phragmites australis).

O projektu

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) »Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vsebina

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme.

Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode.

V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekostistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih. Cilj projekta je oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda ter zadrževanja vode v okolju. Podana bo ocena primernosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme.

Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo.

Partnerji

Povezave

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja RS


Program razvoja podeželja RS