Referenčni projekti

Grajeni sistem Jablje

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2021 –

Namen projekta je zmanjševanje onesnaževanja iz kmetijskega dvorišča na površinske vode (osuševalni kanal). Na podlagi dosedanjih meritev je razvidno, da imajo vzpostavljeni grajeni ekosistemi veliko hidravlično in polucijsko pufersko kapaciteto. Umeščeni ekosistem je zelo učinkovit za odstranjevanje vseh merjenih parametrov, najučinkoviteje pa odstranjuje organske snovi (96 %), prav tako se dobro odstranjujejo N-NH₄+ in N-NO₃- (nad 70 %), TSS (77 %) ter P-PO43- (70 %). Zelo smiselno jih je umeščati v primeru živinorejskih obratov in pripadajočih območij.

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica