Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) »Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vsebina projekta

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme.

Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode.

V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekostistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih. Cilj projekta je oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda ter zadrževanja vode v okolju. Podana bo ocena primernosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme.

Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo.


Trajanje projekta

11/2019 – 12/2022

Vodja projekta

LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Partnerji

  • Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)
  • Meja Šentjur d.d.
  • Infrastrukturni Center Jablje
  • Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič
  • Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
  • Razvojna agencija Kozjansko
  • KGZS Zavod Novo mesto
  • KGZS Zavod Murska Sobota